ČITALAC ili ČITAOC? Samo jedan oblik je pravilan

16.06.2022. - Kultura

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (davalac, gledalac, mislilac itd.). Čitalac je imenica nastala od glagola čitati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promjene l u o.

Promjena po padežima (jednina; množina):
• nom. – čitalac; čitaoci
• gen. – čitaoca; čitalaca
• dat. – čitaocu; čitaocima
• ak. – čitaoca; čitaoce
• vok. – čitaoče; čitaoci
• instr. – čitaocem; čitaocima
• lok. – čitaocu; čitaocima

Piše se čitalac.

 

izvor:magazin.novosti/FOTO:Pixabay