“Vode Srpske” prihodovale više od 21 milion KM

01.05.2024. - Aktuelno

Prihod od naknada za proizvodnju električne energije dobijene korištenjem hidroenergije u Republici Srpskoj veći je u 2023. godini sa prikupljenih 3.075.791 KM u odnosu na godinu ranije kada je taj prihod bio 2.240.651 KM, objavljeno je na sajtu Javne ustanove “Vode Srpske”.

U budžet Republike Srpske je po osnovu posebnih vodnih naknada prošle godine prikupljeno ukupno 21.413.658 KM, što je drugi po iznosu godišnji prihod od kada se obračunavaju posebne vodne naknade u Republici Srpskoj, iza rekordne 2021. godine kada je prikupljeno 21.710.468 KM.

Povećanje prikupljenih sredstava evidentirano je kod naknada za izvađeni materijal iz vodotoka koje je lani 1.764.763 KM, naknada za vode i mineralne vode koje se koriste za flaširanje 194.890 KM, naknada za proizvodnju električne energije dobijene korišćenjem hidroenergije 3.075.791 KM, za zahvatanje vode za uzgoj ribe 162.444 KM.

Prihod je veći i od naknada za zagađenu vodu od subjekata koji se bave uzgojem ribe po osnovu koje je u prošloj godini prikupljeno 127.999 KM, kao i naknada za zagađenu vodu od subjekata koji proizvode, prodaju ili uvoze vještačka đubriva i hemikalije za zaštitu bilja 416.507 KM.

Određeno smanjenje prikupljenih sredstava evidentirano je po osnovu vodnih naknada za ispuštanje otpadnih voda i za zahvatanje voda za ljudsku uporebu.

Javna ustanova “Vode Srpske” izdaje rješenja o obračunu posebnih vodnih naknada za obveznike do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu.

U toku 2023. godine izdato je 528 rješenja o obračunu posebnih vodnih naknada, što je za šest rješenja manje nego u 2022. godini.

Zakonom o vodama utvrđena je raspodjela prikupljenih sredstava od naknada za zahvatanje površinskih i podzemnih voda 70 odsto na račun posebne namjene za vode i 30 odsto na račun posebne namjene budžetu jedinice lokalne samouprave.

Raspodjela prihoda od naknade za zaštitu voda je 55 odsto na račun posebne namjene za vode, 15 odsto na račun posebne namjene za zaštitu životne sredine Repubike Srpske i 30 odsto na račun posebne namjene budžetu jedinice lokalne samouprave.

Izvor: Bl portal