Do­maćeg krom­pi­ra biće naj­ka­sni­je do No­ve go­di­ne

04.09.2023. - Poljoprivreda

Ovo­go­diš­nji pri­no­si krom­pi­ra u Srpskoj ni­su za­do­vo­lja­va­jući, te će za­li­ha bi­ti naj­ka­sni­je do No­ve go­di­ne, a, ka­ko kažu po­ljo­pri­vre­dni­ci, iako ga oni pro­da­ju za oko 90 fe­nin­ga, nje­go­va ci­je­na u mar­ke­ti­ma tre­nu­tno iznosi između dvi­je i tri KM.

Da su pri­no­si krom­pi­ra po­dba­ci­li, za “Ne­za­vi­sne no­vi­ne” pot­vrđuje Dar­ko Ilić, pred­sje­dnik Udruženja po­vrta­ra RS, Gor­nji Ka­raj­zov­ci, Gra­di­ška.

“Po­tre­be trži­šta su pri­lično ve­li­ke, ali se pri­no­si­ma ne možemo po­hva­li­ti. To je ne­kih 15 do 25 to­na, u za­vi­snos­ti od sor­ti­men­ta i otpor­nos­ti vrste na tru­lež. Po ovoj di­na­mi­ci pro­da­je, računa­mo da bi­smo ga mo­gli ima­ti do No­ve go­di­ne. Re­al­no, za da­lje ne­ma­mo”, re­kao je Ilić.

Po­jaš­nja­va da je je­dan od ra­zlo­ga što neće bi­ti do­vo­ljnih ko­ličina ovog povrća i to što vi­še ne mo­gu za­pra­ši­va­ti krom­pir, kli­ce, jer su ta sred­stva za­bra­nje­na.

“Sa ovim ko­ličina­ma pri­mo­ra­ni smo da do no­vem­bra-de­cem­bra to pro­da­mo, jer zna­te ka­ko je kad ta kli­ca kre­ne i krom­pir iz­gu­bi svo­ju stru­ktu­ru”, kaže Ilić.

Ka­ko kaže, u ve­le­pro­da­ji ci­je­na krom­pi­ra po ki­lo­gra­mu iznosi od 80 fe­nin­ga do je­dne KM.

“To su ne­ke re­al­ne ci­je­ne, a u mar­ke­ti­ma je od dvi­je do 2,5 KM. Pro­šle go­di­ne smo u ovo do­ba pro­da­va­li za ne­kih 70 fe­nin­ga. Činje­ni­ca je da u po­slje­dnje dvi­je go­di­ne bh. trži­šte ne­ma do­vo­ljno do­maćeg krom­pi­ra, a pret­ho­dno smo ga uvi­jek ima­li u do­vo­ljnim ko­ličina­ma za ci­je­lu ka­len­dar­sku go­di­nu”, is­tiče Ilić.

I Bran­ko Mas­ta­lo, po­vrtar iz Ko­sje­ro­va, kod La­kta­ša, is­tiče da krom­pi­ra si­gur­no neće bi­ti do­vo­ljno.

“Mno­go je krom­pi­ra stra­da­lo na sa­mom počet­ku sa­dnje, zbog ki­ša i dru­gih pro­ble­ma, ta­ko da na ne­kim nji­va­ma uop­šte neće bi­ti pri­no­sa. Ka­sni­je je on stra­dao od pla­me­njače, pa će i tu bi­ti ma­nji pri­nos, jer se neće moći skla­di­šti­ti, pa se mo­ra odmah pro­da­ti. Ta­kođe, i onaj ko­ji je uni­šten to­kom ne­vre­me­na biće ma­nje otpo­ran, tru­liće, te su pro­cje­ne da će bi­ti si­gur­no 30 do 40 od­sto ma­nje pri­no­sa u odno­su na pro­šlu go­di­nu”, re­kao je Mas­ta­lo za “Ne­za­vi­sne”.

Ka­ko kaže, svi čeka­ju ki­šu da počnu va­di­ti krom­pir.

“Ta­da će i po­nu­da bi­ti veća, pa pre­tpos­tav­ljam da će bi­ti ne­što niža ci­je­na ne­go što je sa­da. Ko­li­ko sam vi­dio, ve­le­pro­daj­na ci­je­na je pri­je de­se­tak da­na bi­la oko 1-1,1 KM, ali pre­tpos­tav­ljam da će se to mi­je­nja­ti”, re­kao je Mas­ta­lo.

Pre­ma Ilićevim ri­ječima, krom­pir se u na­šu ze­mlju uvo­zi još od ju­na.

“Baš sam ne­ki dan vi­dio da ima­mo uvo­zni krom­pir iz Si­ri­je, crve­ni luk iz Al­ba­ni­je i Ita­li­je itd.”, do­da­je on.

Po­jaš­nja­va da je Sem­be­ri­ja još oda­vno na­pus­ti­la proi­zvo­dnju krom­pi­ra, ali da se u za­dnjih go­di­nu-dvi­je po­ma­lo vraćaju ka ovoj po­vrtar­skoj kul­tu­ri.

“Osim to­ga, ima­mo dio So­ko­ca, Ro­ga­ti­ce, gdje su značaj­no po­većane ko­ličine krom­pi­ra, a po­ne­što i u Gla­moču, ma­da je tu u za­dnje dvi­je go­di­ne zbog su­še uni­šte­na pro­izvo­dnja”, do­dao je Ilić.

 

 

izvor:Nezavisne/FOTO:Pixabay