SPC danas slavi Svetog mučenika Mamanta | Bijeljina.com

SPC danas slavi Svetog mučenika Mamanta

15.09.2023.

Sprska pravslavna crkva danas slavi Svetog mučenika Mamanta

 

Rodom iz Paflagonije, od hrišćanskih znamenitih roditelja, Teodota i Rufine. Roditelji njegovi behu bačeni u tamnicu za Hristovo ime.

U tamnici najprije mu umre otac; a majka mu, pošto rodi njega, i sama skonča. Tako dakle osta novorođeni mladenac u tamnici između mrtvih tijela svojih roditelja. No Bog Promislitelj posla angela Svoga nekoj plemenitoj udovi Amiji, kojoj se angel na snu javi i reče, da ide u tamnicu i uzme dijete k sebi. Ama izmoli od gradonačelnika dozvolu, da sahrani umrle, a dijete uze u svoju kuću.

Tek kad mu se navrši 5 godina poče dijete govoriti, i prva mu riječ biješe: mama! Zbog čega i dobi ime Mamant. U školi Mamant pokaza neobičnu bistrinu; a pošto biješe kod kuće vaspitan u hrišćanskom duhu, to on ne tajaše veru svoju nego je ispovijedaše pred svojim vrsnicima ismijevajući idole. U vrijeme cara Avrelijana bi žestoko gonjenje hrišćana. Neznabošci ne šteđahu ni djecu hrišćansku.

Mamantu biješe 15 godina, kada bi izveden pred cara. Reče mu car, da bar samo ustima se odreče Hrista, na što mu Mamant odgovori: „ni srcem ni ustima ne ću se odreći Boga i Cara moga Isusa Hrista.“ Car naredi te ga tukoše, svijećama pališe, i najzad vrgoše u more. No angel Božji spase ga, i odvede na goru visoku, blizu Kesarije. Tu je on živio u samoći i molitvi. Od njegove svetosti divlji zverovi su se pitomili. Najzad i tu bude pronađen od gonitelja i ponovo na muke stavljen. Pobedivši i silu ognja i divljih zverova Mamant sveti bi proboden trozubcem od nekoga žreca idolskoga. I tako predade dušu svoju svetu Bogu, kome je veran ostao u svima mukama. Od njegovih moštiju dogodiše se mnoga iscelenja bolnih.

MOLITVA
Mučenik Tvoj Gospode, Mamant, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: NJegovim molitvama spasi duše naše.

 

izvor:Agencije/FOTO:SPC