U BiH trenutno na snazi 12 zakona o oružju | Bijeljina.com

U BiH trenutno na snazi 12 zakona o oružju

10.05.2023.

U BiH je trenutno na snazi 12 zakona o oružju, koji su djelimično usklađeni sa Direktivom EU o oružju.

Neki od njih predviđaju mogućnost legalizacije oružja, što znači da ga građani mogu predati, a da krivično ne odgovaraju.

To je izjavio predsjedavajući Koordinacionog odbora kontrole malog oružja i lakog naoružanja (SALW) Ermin Pešto govoreći o radu tog odbora, kampanjama usmjerenim na smanjenje nelegalnog oružja u BiH, količini registrovanog i oduzetog oružja, te podizanju svijesti o posjedovanju oružja.

Istakao je da je Zakon o oružju i municiji Unsko sanskog kantona (USK) trenutno najusklađeniji sa tom direktivom te da služi kao uzorak za usklađivanje u drugim kantonima, Brčko Distriktu i Republici Srpskoj.

Pešto je kazao da BiH već duži niz godina, počev od 2006. godine, ima usvojen strateški okvir u oblasti kontrole malog oružja i lakog naoružanja (SALW) te da je trenutno na snazi Strategija za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja za period 2021-2024. godina.

348.692 komada oružja
Pojasnio je da je Koordinacijski odbor za SALW, koji je uspostavljen Odlukom Vijeća ministara BiH, u svojoj nadležnosti ima praćenje provedbe Strategije i Akcijskog plana te da o tome izvještava Vijeće ministara BiH jednom godišnje.

Aktivnosti koje su predviđene akcionim planom realizuju državna, entitetska i tijela Brčko Distrikta BiH.

Pešto kaže da je u 2022. godini u BiH registrovano ukupno 348.692 komada oružja.

– Kada je u pitanju zapljena oružja i municije, u 2022. godini je ukupno oduzeto 1.234 komada oružja, 49.889 komada municije, 31 komad + 10,8 kg minsko eksplozivnih sredstava – naveo je.

Takođe je dodao da je u toku 2022. godine, uz podršku UNDP izvršeno uništavanje oružja i dijelova oružja u Željezari „Ilijaš“.

– Tačnije, 21. novembra 2022. godine je uništeno 2.490 komada oružja i dijelova oružja. Uništavanju je prethodila posjeta članova Koordinacionog odbora ispred MVTEO BiH, policijskim agencijama Lukavac, Brčko, Sarajevo, Goražde, Mostar, Livno, Bihać, Banja Luka, a u vezi sa verifikacijom malog oružja i lakog naoružanja pripremljenog za uništavanje – naglasio je.

Pešto je naveo da je i u okviru provođenja ovog programskog cilja, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona izvršilo samostalno uništavanje 104 komada oružja i 15 komada spremnika za municiju.

Uništavanje je obavljeno 19.12.2022. godine u preduzeću CIBOS Zenica.

U okviru implementacije navedene strategije, dodao je, u BiH se u saradnji sa međunarodnim partnerima (UNDP, OSCE, SEESAC, UNODC) realizuje nekoliko značajnih projekata.

– Tako se kroz „Projekat prevencije i smanjenja prisustva nelegalnog oružja u BiH, projekat PILLAR,“ koji se realizuje u saradnji sa UNDP kancelarija u Sarajevu, trenutno radi na sveobuhvatnom djelovanju u cilju podizanja svijesti stanovništva o opasnostima nelegalnog posjedovanja vatrenog oružja i edukacije o načinima prepoznavanja individualnih i kolektivnih prijetnji po sigurnost – kazao je Pešto.

Promjena ponašanja
Pored toga, naglasio je, ovim projektom se želi doprinijeti promjeni ponašanja i opštoj informiranosti o prijetnjama koje oružje predstavlja za porodice, zajednicu i društvo u cjelini.

Tokom 2022. godine, pojasnio je, nadležni organi u BiH su u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u BiH (UNDPBiH), kroz aktivnosti projekta PILLAR realizovali usmjerenu kampanju podizanja svijesti populacije mlađi muškarci, kao najčešći izvršioci i žrtve upotrebe vatrenog oružja, i mlađe žene, kao česte žrtve upotrebe vatrenog oružja, pod nazivom “Oružje ne štiti, oružje ubija!”.

– Kampanja je provedena u srednjim školama na teritoriji cijele BiH, a provele su je 12 policijskih agencija, deset kantonalnih policijskih agencija, MUP Republike Srpske i Policija Brčko distrikta BiH. Imala je za cilj da podigne svijest kod populacije mlađih osoba o opasnostima i posljedicama koje uzrokuje upotreba vatrenog oružja – kazao je.

Pešto ističe da podaci ministarstava unutrašnjih poslova u BiH govore da su nesrećni slučajevi uzrokovani vatrenim oružjem podjednako česti u svim dijelovima BiH, uključujući Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko, prenosi Avaz.

 

izvor:Avaz/ Srpskainfo/FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER