Iako kasni za zemljama regiona u BiH postoji spremnost za uspostavu e-usluga

17.02.2024. - Biznis

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (FMRPO) u saradnji sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i GIZ–om juče su u Mostaru organizirali “Dijalog o javnim politikama za digitalnu upravu“, na kojem se diskutovalo o stanju javnih politika koje podržavaju digitalnu upravu u Bosni i Hercegovini. 

e-usluga

Uz razmjenu dobrih praksi iz regiona i naše zemlje, diskusija je rezultirala preporukama za unapređenje okvira politika za podršku malim i srednjim preduzećima i građanima. Zaključeno je da postoji prostor za unapređenje u oblasti digitalne uprave, te da nadležna ministarstva uz podršku razvojnih agencija ulažu napore da olakšaju taj proces poduzetnicima. 

Hibridni događaj je organiziran u okviru projekta “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME“, kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, a implementira GIZ.  

Jedna od preporuka OECD jeste da se usklade strateški prioriteti u oblasti digitalne uprave, kao i koordinirani pristup u izradi politika digitalne transformacije javnog sektora. 

Marijana Petrović, vođa tima “Digitalna transformacija”, iz organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Odjela za jugoistočnu Evropu prezentirala je Indeks politika za MSP za zemlje Zapadnog Balkana i Turske za 2022 istaknuvši kako BiH kasni za zemljama Zapadnog Balkana u razvoju transakcionih e-usluga za privredu. U cilju poboljšanja spomenuti su dobri primjeri iz prakse u Sloveniji i Srbiji, kao i izričito navedene ključne preporuke OECD-a.

“Neophodno je  poboljšati koordinaciju i saradnju među institucijama u BiH, radi lakšeg i funkcionalnijeg uvođenja digitalne vlade, razviti jedinstvenog portala eUprave kako bi građani i preduzeća širom BiH mogli pristupiti digitalnim uslugama koje pružaju državne i entitetske vlade, te uspostaviti, koordinaciju i implementaciju politika otvorenih podataka“, poručila je Petrović, te istakla i značaj interoperabilnosti – razmjene podataka između institucija  i funkcionalni sistem digitalne identifikacije. 

Na početku, skupu se obratio Adis Fajić, stručni savjetnik za poduzetništvo u Federalnom / Koordinator SME Policy Index-a 2022, koji je govorio o mjerama koje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (FMRPO) poduzima u svrhu provođenja procesa digitalizacije malih i srednjih preduzeća.

On je istakao da su neke od mjera uspostavljanje Registra poslovnih subjekata u FBiH, kao i uspostava web portala poslovnih zona u FBiH, koju implementiraju Geodetska uprava za imovinsko-pravne odnose FBiH i FMRPO.

Iako ove mjere olakšavaju i unapređuju rad Ministarstva i unapređuju poslovni ambijent za MSP, planirano je i objedinjavanja registra poticaja koje niži nivoi vlasti distribuiraju ka MSP. Ideja je da mala i srednja preduzećamogu dobiti većinski dio usluga online.  

„Rascjepkanost odgovornosti između različitih nivoa vlasti u Federaciji BiH je glavno ograničenje za uspostavu usluga e-uprave. FBiH je u ranoj fazi uspostave e-uprave. Pred nama je jasan cilj, što je definirano i kroz indeks politika za mala i srednja poduzeća, da treba uspostaviti jedinstven portal e-uprave.“, istakao je Fajić.

Ernest Đonko, pomoćnik ministra za telekomunikacije, poštu, informatiku i komunikacione tehnologije u Ministarstvu transporta i komunikacija FBiH istakao je da u FBiH postoji jedinstven portal za e-upravu, ali glavno ograničenje za potpunu funkcionalnost portala je neuređenost korištenja elektronskog potpisa. 

Prema njegovim riječima Vlada FBiH iskazala je veliku spremnost da započne s rješavanjem izazova u procesu digitalizacije i uspostavljanja e-usluga. U tu svrhu oformljena je radna grupa pri Vladi FBiH, kao stručno tijelo koje treba da predloži mogućnost i način saradnje sa Agencijom za intentifikacione dokumente, registre i razmjenu podakatak Bosne i Hercegovine (IDDEEA), koja već ima svoj portal i raspolaže s baznim registrima građana i drugim bitnim baznim registrima. 

„Niti jedna institucija nema direktnu nadležnost za digitalnu transformaciju, za uspostavu digitalnog društva, e-usluga. IDDEEA je jedina institucija koja ima izvorne bazne registre koji se mogu koristiti za izradu elektronskih servisa  bilo to na entitetskim ili državnom nivou u BiH”, istakao je Đonko.

Nermin Bećirbašić, voditelja Odjela za pravne poslove u IDDEEA-i kazao je kako Agencija uskoro počinje sa izradom digitalnog novčanika koji će omogućiti da građani imaju svoje podatke u digitalnoj formi u mobilnom telefonu što će ubrzati komunikaciju sa institucijama i korištenjem elektronskih usluga. 

“IDDEEA ima zadatak komunikacije između bh. institucija koje su digitalno spremne da budu dio takve razmjene podataka. IDDEEA je trenutno povezana sa preko 900 institucija u BiH. Portal otvorenih podataka je uspostavila IDDEEA uz značajnu podršku EUD u BiH i trenutno raspolaže sa 40 setova podataka koji se mogu koristiti kao ažurirani, pouzdani podaci u skladu s evropskim standardima” kazao je Bećirbašić. 

Diskusija o javnim politikama je jedna u nizu od četiri koje organiziraju GIZ i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) za jugoistočnu Evropu zajedno sa nadležnim ministarstvima u Bosni i Hercegovini. 

Banjaluka.com