U ino­stran­stvo po tre­ću šan­su za po­tom­stvo

10.07.2023. - Aktuelno
Fond zdrav­stve­nog osi­gu­ra­nja Re­pu­bli­ke Srp­ske po­čeo je sa re­fun­da­ci­jom tro­ško­va van­tje­le­sne oplod­nje pa­ro­vi­ma ko­ji su na­kon dva ne­u­spje­la po­ku­ša­ja u kli­ni­ci u Srp­skoj tre­ći po­stu­pak, po svo­joj že­lji, ura­di­li u ino­stran­stvu, a do sa­da je na nji­ho­vu adre­su sti­glo desetak za­htje­va za is­pla­tu nov­ca.

Ova mo­guć­nost pred­vi­đe­na je no­vim Za­ko­nom o oba­ve­znom zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju ko­ji je na sna­gu stu­pio u sep­tem­bru pro­šle go­di­ne, ali su pa­ro­vi na pri­mje­nu pra­va če­ka­li dosko­ro jer je Fond imao oba­ve­zu da do­ne­se Pro­gram za obez­bje­đi­va­nje bi­o­me­di­cin­ski pot­po­mog­nu­te oplod­nje za ovu go­di­nu, a Vla­da Srp­ske od­lu­ku o na­či­nu fi­nan­si­ra­nja.

– Bu­du­ći da je ne­dav­no po­če­la pri­mje­na pra­va, do sa­da je bi­lo de­se­tak re­fun­da­ci­ja ko­je su se od­no­si­le na po­stup­ke ura­đe­ne u ino­stran­stvu na­kon dva ne­u­spje­la po­ku­ša­ja van­tje­le­sne oplod­nje u Srp­skoj. Za van­tje­le­snu oplod­nju ko­ja se ura­di u ino­stran­stvu pa­ro­vi­ma re­fun­di­ra­mo tro­ško­ve u iz­no­su od 5.500 KM, ko­li­ko ko­šta po­stu­pak u Srp­skoj – re­kli su u Fon­du i do­da­li da su ra­di lak­šeg tu­ma­če­nja ovog pra­va u prak­si po­sla­li in­struk­ci­je svim po­slov­ni­ca­ma Fon­da u smi­slu šta je sve po­treb­no pri­lo­ži­ti od do­ku­men­ta­ci­je za re­fun­da­ci­ju tro­ško­va.

Pa­ro­vi­ma ko­ji se bo­re sa ste­ri­li­te­tom i ko­ji na dru­gi na­čin ne mo­gu da ostva­re po­tom­stvo Fond zdrav­stva fi­nan­si­ra tri po­ku­ša­ja van­tje­le­sne oplod­nje, a uslu­ga je pr­vi put uvr­šće­na u pra­va iz zdrav­stve­nog osi­gu­ra­nja 2007. go­di­ne. U ci­je­lo­sti se fi­nan­si­ra­ju tri po­stup­ka že­na­ma do 40 go­di­na sta­ro­sti, a oni­ma od 41 do na­vr­še­ne 42 go­di­ne 50 od­sto tro­ško­va. Že­na­ma ko­je su sta­ri­je od 42 go­di­ne, uko­li­ko ro­de di­je­te po­stup­kom van­tje­le­sne oplod­nje, Fond u pot­pu­no­sti re­fun­di­ra tro­ško­ve.

“U ovoj go­di­ni odo­bri­li smo ukup­no 285 za­htje­va za van­tje­le­snu oplod­nju u ugo­vo­re­noj zdrav­stve­noj usta­no­vi, a tro­šak za ove na­mje­ne iz­no­si oko 1,4 mi­li­o­na KM. La­ni je odo­bren 591 za­htjev, a za pro­ce­du­re ko­je su oba­vlje­ne iz­dvo­je­no je oko 2,9 mi­li­o­na KM. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­je nam do­sta­vlja kli­ni­ka “Me­di­ko S”, sa ko­jom ima­mo ugo­vor, do sa­da je, po­čev­ši od 2007. go­di­ne, po­stup­kom van­tje­le­sne oplod­nje u Srp­skoj ro­đe­no vi­še od 1.700 be­ba2, re­kli su u Fon­du i pod­sje­ti­li da od 2017. go­di­ne fi­nan­si­ra­ju i uslu­gu ču­va­nja em­bri­o­na na dvi­je go­di­ne, što pa­ro­vi­ma mno­go zna­či jer za­hva­lju­ju­ći to­me že­ne ne mo­ra­ju po­no­vo da se iz­la­žu hor­mon­skoj te­ra­pi­ji i sam po­stu­pak van­tje­le­sne oplod­nje kra­će tra­je.

Pred­sjed­ni­ca tre­binj­skog Udru­že­nja po­ro­di­ca sa pro­ble­mom ste­ri­li­te­ta “Be­be” Snje­ža­na Mi­si­ta ka­že za “Glas” da nije­dan od de­set za­htje­va za re­fun­da­ci­ju tro­ško­va tre­ćeg po­stup­ka u ino-kli­ni­ci po iz­bo­ru ni­je od pa­ro­va iz Tre­bi­nja.

“I te ­ka­ko smo za­do­volj­ni tom no­vom uslu­gom, kao i kom­plet­nom po­dr­škom ko­ju do­bi­ja­mo od in­sti­tu­ci­ja Srp­ske. Pa­ro­vi­ma je potre­bno da­ti iz­bor za je­dan po­stu­pak, s tim da na­ši čla­no­vi do sa­da ni­su ko­ri­sti­li tu mo­guć­nost, ali na­dam se da u sko­ri­joj bu­duć­no­sti ne­ko ho­ć”,  re­kla je Mi­si­ta.

Ona je do­da­la da se pa­ro­vi na­da­ju da će usko­ro bi­ti omo­gu­će­na i pri­mje­na pra­va na bes­pla­tan pre­na­tal­ni test za trud­ni­ce, a ko­je je ta­ko­đe pred­vi­đe­no no­vim za­ko­nom.

On­ko­fer­ti­li­tet

U Fon­du zdrav­stva ka­žu da su po­če­li fi­nan­si­ra­ti i no­vu uslu­gu za­mr­za­va­nja re­pro­duk­tiv­nog ma­te­ri­ja­la, on­ko­fer­ti­li­tet, ko­ja ima za cilj da sa­ču­va i pro­du­ži fer­ti­li­tet kod že­na i mu­ška­ra­ca obo­lje­lih od ma­lig­nih bo­le­sti.

“Uslu­ga pod­ra­zu­mi­je­va za­mr­za­va­nje sper­ma­to­zo­i­da, za­mr­za­va­nje i ču­va­nje tki­va te­sti­sa, kao i za­mr­za­va­nje i ču­va­nje do de­set jaj­nih će­li­ja na pe­ri­od od pet go­di­na. Za­mr­za­va­nje re­pro­duk­tiv­nih će­li­ja obo­lje­li­ma od ma­lig­nih bo­le­sti pri­je iz­la­ga­nja on­ko­lo­škim te­ra­pi­ja­ma i zra­če­nji­ma pru­ža mo­guć­nost da ka­sni­je do­bi­ju po­tom­stvo”,  po­ja­sni­li su u Fon­du.

Izvor:Glas/Foto:FZO RS