Javni poziv za podsticaj razvoja postojećih malih i srednjih preduzeća

04.05.2023. - Aktuelno

Na osnovu člana 31. stav 2. alineja 1.) i člana 20. Statuta Razvojne agencije Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 25/21 i 27/21), člana 17. i člana 15. Pravilnika o načinu i uslovima korištenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 8/23), a u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom Razvojne agencije Grada Bijeljina za 2023. godinu, direktor Razvojne agencije Grada Bijeljina raspisuje:

J A V N I   P O Z I V  za podsticaj razvoja postojećih malih i srednjih preduzeća na području Grada Bijeljina za 2023. godinu

Razvojna agencija Grada Bijeljina (u daljem tekstu: Agencija) raspisuje Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za podršku razvoja postojećih malih i srednjih preduzeća u 2023. godini, (u daljem tekstu: Javni poziv) koji se odnosi na privredna društva sa područja Grada Bijeljina.

U smislu ovog javnog poziva pod postojećim malim i srednjim preduzećima se podrazumijeva privredno društvo koje je registrovano za obavljanje djelatnosti najmanje dvije godine prije objavljivanja ovog javnog poziva i da zapošljava najmanje tri radnika na neodređeno vrijeme na osam sati, na dan raspisivanja javnog poziva.

Pravo učešća imaju privredna društava sa područja Grada Bijeljina koja obavljaju djelatnosti iz oblasti proizvodnje.

1. Predmet
Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za podsticanje ulaganja u razvoj privrede, planiranih u Budžetu za 2023. godinu, na poziciji 415 200 tekući grantovi.
Ukupni iznos sredstava po ovom javnom pozivu iznosi 100.000,00 KM.

Dodjela podsticajnih sredstva (u daljem tekstu: podsticaji) izvršit će se u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima korištenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (u daljem tekstu: Pravilnik) i na osnovu podnesene prijave koja je sastavni dio ovog javnog poziva.

Cilj dodjele bespovratnih sredstava je podrška postojećim malim i srednjim preduzećima odnosno privrednim društvima na području Grada Bijeljina za unapređenje njihovog poslovanja kroz kreiranja novih radnih mjesta i investicije u opremu i unapređenje tehnologija procesa proizvodnje.

2. Namjena
Podsticajna sredstva dodjeljuju se za sledeće namjene:
(1) Dodjela bespovratnih sredstava podrazumijeva sufinansiranje dijela opravdanih ulaganja koja je privredno društvo imalo na realizaciji projekta za nabavku osnovnih sredstava kao; – refundacija uloženih sredstava.

Pod nabavkom opreme podrazumijevaju se sredstva za rad koja su u funkciji izrade, pripreme i dorade finalnog proizvoda u cilju razvoja i inoviranja procesa proizvodnje u domenu obavljanja djelatnosti.

Oprema mora biti u skladu sa djelatnošću privrednog društva namijenjena za profesionalnu upotrebu i nabavljena oprema ne može biti starija od osam godina.

Osnovna sredstva koja su nabavljena mogu se odnositi na:
a) uvođenje nove ili značajno poboljšanje postijeće tehnologije; mašina, informatičke opreme i alata,
b) ulaganja u nematerijalna sredstva; ISO standardi, HACCP, CE znak i poslovni softveri.
Podsticajem se obuhvataju aktivnosti koje su počele od 21. maja 2022. godine, kao prvog dan od zatvoranja Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj postojećih malih i srednjih preduzeća na području Grada Bijeljina za 2022. godinu, pa sve do zatvaranja ovog javnog poziva.

(2) Povećanje zaposlenosti – zapošljavanje adekvatne radne snage koja je neophodna za rast konkurentnosti MSP.
Prihvatljivo zapošljavanje radnika je zapošljavanje sa evidenciji Zavoda za zapošljavanje-Biro Bijeljina. Poslodavac zapošljava radnika nakon što mu se odobre sredstva odlukom o dodjeli podsticaja.

 Korisniku podsticaja sredstva mogu biti dodijeljena samo za jednu namjenu.
 Privredno društvo na javni poziv može dostaviti samo jednu prijavu.

3. Troškovi koji se ne mogu finansirat po javnom pozivu

• Nabavka učinjena prije i poslije vremenskog trajanja navedenog predmetnim javnim pozivom;
• Nabavka osnovnog sredstva koja je učinjena od fizičkog lica;
• Nabavka osnovnog sredstva od privrednog subjekta čiji je vlasnik istovremeno vlasnik i podnosioca prijave;
• Porez na dodatu vrijednost i sve ostale propisima utvrđene takse i naknade;
• Troškovi koji su vezani za nabavku osnovnog sredstva kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja, obuke i dr;
• Ulaganja koja se odnose na održavanja opreme i troškovi zakupa opreme;
• Troškovi za nadogradnje poslovnog softvera i godišnja preplata;
• Ulaganja koja se odnose na održavanja poslovnog prostora (renoviranje, elektro instalacije, rasvjeta, stolarija i dr.);
• Troškovi zakupa poslovnog prostora i režije (telefon, električna energija i dr.);
• Nabavka namještaja, polica, klima uređaja, televizora, telefona, videonadzora, alarmni sistemi, ventilatori, solarni paneli i dr;
• Trgovačka roba za dalju prodaju;
• Zajmovi i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;
• Plaćanja u gotovom novcu;
• Računi/fakture uz koje nisu priloženi pripadajući dokazi o plaćanju;
• Plaćanja putem konpenzacije;
• Nabavka izvršena putem lizinga;
• Finansirenje resertifikacije sertifikata postojećeg standarda;
• Ulaganja iskazana na pojedinačnim računima vrijednosti manje od 500 KM;
• Ostali troškovi koji nisu u skladu sa namjenom projekta koji je prijavljen na javni poziv.

4. Uslovi učešća
Ispunjenost uslova privredni subjekt dokazuje:
1. Da podnese uredno popunjenu prijavu na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog javnog poziva,
2. Da je registrovan za obavljanje djelatnosti najmanje dvije godine prije objavljivanja javnog poziva,
3. Da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,
4. Da je lice za koje se traži podsticaj za zapošljavanje bilo na evidenciji Zavoda za zapošljavanje-Biro Bijeljina, prije objave javnog poziva,
5. Da nad njima nije pokrenut ili otvoren stečaj odnosno likvidacioni postupak,
6. Da ima najmanje tri (3) zaposlena radnika,
7. Da je kandidovani projekat izrađen u skladu sa Pravilnikom i ovim javnim pozivom i da je vrijednost nabavke minimalno 1.000,00 konvertibilnih maraka bez PDV-a,
8. Da redovno izmiruju obaveze prema Gradu Bijeljina,
9. Da nije primio podsticajna sredstava od Agencije u predhodnoj godini,
10. Da za iste namjene u tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne i lokalne pomoći,
11. Da ispunjavaju i druge uslove utvrđene Javnim pozivom i Pravilnikom o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti: udruženja građana, djelatnosti iz oblasti usluga, trgovine, ugostiteljstva i igara na sreću, državni organi, organizacije i drugi korisnici budžetskih sredstava; samostalna zanimanja profesijalne djelatnosti fizičkih lica koja su registrovana u odgovarajućem registaru: advokati, notari, inžinjeri, arhitekti, poreski savjetnici, stečajni upravnici, tumači, prevodioci, novinari, umjetnici, sportisti, taksisti i druga slična zanimanja, kao i zdravstvene, zubarske, predškolske i druge ustanove. Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti subjekti kod kojih se utvrdi zloupotreba dodijeljenih sredstava.

5. Potrebna dokumentacija
1. Propisani prijavni obrazac; sastoji se od dva priloga i popunjava se elektronski, potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog lica:
a) Obrazac prijave za nabavku osnovnih sredstava (Prilog 1.)
b) Obrazac prijave za povećanje zaposlenosti-zapošljavanje adekvatne rade snage (Prilog 2.)
2. Ovjerena kopija Rješenja o registraciji,
3. Izvod o upisu u sudski registar koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, original ili ovjerena kopija,
4. Akt okružnog Privrednog suda Bijeljina da nije podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog ili likvidacionog postupka, koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, original ili ovjerena kopija,
5. Ovjerena kopija Bilansa stanja i Bilansa uspijeha za 2021. godinu i 2022. godinu,
6. Original ili ovjerena kopija Uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama, od Poreske uprave Republike Srpske, koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv,
7. Original ili ovjerena kopija Uvjerenja o broju zaposlenih radnika, od Poreske uprava Republike Srpske, koja nije starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv,
8. Ovjerena kopija Uvjerenja o registraciji poreskog obveznika JIB,
9. Original ili ovjerena kopija Uvjerenja o izmirenim obavezama PDV-a, od Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koje nije starije od 60 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv,
10. Ovjerena kopija poslednjeg Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti APIF/ statistika,
11. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema Gradu Bijeljina, izdaje Odjeljenje za Finansije Gradske uprave Grada Bijeljina, original,
12. Kopija certifikata za standard koji je podnosilac prijave uspostavio u peivrednom društvu i Ovjerena kopija ugovora pružaoca usluge sertifikacije,
13. Izjave koje se daju pod punom moralnom, matreijalnom i krivičnom odgovornošću popunjavaju se isključivo elektronski i preuzimaju kao sastavni dio obrazca prijave, ovjerne pečatom i potpisom odgovornog lica:
a) Izjava br.1. da projekt sa kojim učestvuju u postupku dodjele podsticaja nije već podržan iz budžeta Republike Srpske ili Grada Bijeljina,
b) Izjava br.2. o saglasnosti za korištenje datih podataka
14. Dokaz o realizaciji ulaganju po projektu:
– Original ili ovjerena kopija Faktura sa pripadajućim bankovnim izvodima koje se odnose na realizaciju projekta, za period od 21.5.2022. godine do zatvaranja ovog javnog poziva, 25.5.2023. godine. Prihvatljive fakture su one koje su izdate od pravnog lica na najmanji pojedinačni iznos od 500 KM bez PDV-a, i koje glase na privredno društvo podnosioca prijave. Priložiti fotografije opreme/mašina koje su nabavljene.
Komisija zadržava pravo da pored navedenih naknadno zatraži i dodatne dokumente, dokaze i pojašnjenja, relevantne pri odlučivanju o podnesenoj prijavi.

6. Kriterijumi bodovanja

(1) Komisija vrši ocjenu i bodovanje prijava koje su blagovremene, dopuštene, potpune i ispunjavaju uslove Javnog poziva i Pravilnika za jednu od namjena;
(2) Ocjena i bodovanje prijava za nabavljena osnovna sredstva obavlja se prema sledećim kriterijumima:
 Stručna ocjena projekta,
 Broj zaposlenih radnika,
 Kretanje poslovnih prihoda,
 Vrsta djelatnosti,
Privredni subjekt može ostvariti maksimalno 100 bodova.
(3) Ocjena i bodovanje prijava za zapošljavanje novih radnika boduje se od 50 – 65 bodova.
 Maksimalan iznos podsticaja koji se može dodijeliti privrednom subjektu iznosi do 10.000 konvertibilnih maraka.

7. Razmatranje prijava
Prijave na javni poziv razmatra Komisija za provođenje postupka dodjele podsticajnih sredstava za podsticaj razvoja MSP i preduzetništva. Zadatak Komisije je da u skladu sa utvrđenim uslovima i kriterijuma razmotri i ocijeni prijave privrednih subjekata, sačini prijedlog rang-liste korisnika podsticaja.

Na osnovu kriterijuma, bodova i ispunjenosti uslova utvrđenih javnim pozivov i Pravilnikom Komisija utvrđuje Rang listu (u daljem tekstu: Lista). Vrednovanja prijavljenih privrednih subjekata sa iznosima podsticaja po pojedinačnom privrednom subjektu vrši se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava

Lista se objavljuje na internet stranici www.agencijamsp.com i oglasnoj tabli Agencije Privredna društva imaju pravo prigovora na rang-listu u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja.

Konačnu odluku o dodjeli podsticaja donosi direktor sa iznosima podsticaja po svakom privrednom subjektu. Odluka se objavljuje na internet stranici Agencije www.agencijamsp.com

Ukoliko nakon donošenja Odluke a prije potpisivanja ugovora neki od učesnika javnog poziva kome su odobrena sredstva odustane od dodijeljenih sredstava, sredstva će se dodijeliti sledećem učesniku sa Liste koji ispunjava uslove javnog poziva i Pravilnika.

8. Ugovor o dodjeli sredstava

Učesnik Javnog poziva kome su odobrena podstivajna sredstva (u daljem tekstu: Korisnik) prije zaključivanja ugovora Agenciji dostavlja:
(1) Izjavu da opremu neće otuđiti ili dati drugom privrednom subjektu u zakup ili na korištenje, najmanje 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.
(2) Kad je podsticaj dodijeljen poslodavcu za zapošljavanje novog radnika do potpisivanja Ugovora o dodjeli podsticaja Korisnik je dužan da dostavi dokaz o zasnivanju radnog odnosa za lice koje zapošljava: Obrazac PD3100 iz Poreske uprave o prijavi radnika, Ugovor o radu na neodređeno i potvrdu iz Zavoda za zapošljavanje Filijala Bijeljina da je lice bilo na evidenciji zavoda prije objavljivanja Javnog poziva.
(3) Svi korisnici podsticaja nakon preuzimanja Odluke o dodjeli podsticaja dužni su da dostave:
a) Potvrdu iz banke o otvorenom žiro računu koji je naveden u prijavi za dodjelu podsticaja kao i dokaz o likvidnosti u poslednjih 6 mjeseci.
b) blanko potpisanu i ovjerenu mjenicu sa potpisanom mjeničnom izjavom, kao instrument obezbjeđenja povrata podsticaja u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza i nenamjenskog utroška sredstava.
v) Izjavu o davanju saglasnosti na odobreni iznos podsticajnih sredstava.
g) Izjavu o davanju saglasnosti za objavljivanje i korištenje ličnih podataka kao rezultata javnog poziva.
(4) Ukoliko Korisnik nakon preuzimanja Odluke o dodjeli podsticaja u roku od 15 dana ne dostavi tražena dokumenta iz stava. 1., 2. i 3. smatrat će se da je odustao od dodijeljenog podsticaja, a ugovor neće biti potpisan.
(5) Na osnovu Odluke, Agencija će zaključiti Ugovor o dodjeli sredstava sa Korisnikom sredstava kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.
(6) Prenos sredstava vrši se nakon potpisivanja Ugovora sa Agencijom, u ukupnom iznosu, u roku od 30 dana nakon potpisivanja Ugovora Agencija će dati nalog za isplatu Odjeljenju za finansije koje vrši konačan prenos odobrenih sredstava sa računa Trezora Grada Bijeljina u korist korisnika podsticaja na njegov žiro račun otvoren kod poslovne banke.
(7) Privredni subjekti – korisnici podsticaja dužni su da Agenciji u svakom momentu omoguće kontrolu po osnovu projekta kojim su konkurisali na javni poziv i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

9. Podnošenje prijave

Prijava na javni poziv sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Razvojna agencija Grada Bijeljina ulica Meše Selimović 22A, Poštanski fah 187 Bijeljina PREPORUČENOM poštom ili lično na gore navedenu adresu u vremenu od 7 do 15 časova, sa naznakom: NE OTVARATI prije sastanka Komisije „Prijava na javni poziv za podsticaj razvoja postojećih malih i srednjih preduzeća na području Grada Bijeljina za 2023. godinu

Na poleđini koverte obavezno navesti pun naziv i adresu podnosioca prijave.

Blagovremenom dostavom prijave putem pošte, smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana roka Javnog poziva, ovjerena pečatom prijemne pošte, sa jasno naznačenim datumom predaje, bez obzira na datum prispjeća.

Datum otvaranja: 4. maj 2023. godine – datum zatvaranja: 25. maj 2023. godine. Krajnji rok za podnošenje prijava je 25. maj 2023. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 055/204 024 i putem elektronske pošte [email protected]

DIREKTOR
Marko VLAČIĆ, s.r

Broj: 379/23
Datum: 26. april 2023. godine.

Bijeljina.com