Javni poziv za dodjelu sredstava za podsticaj razvoja postojećih malih i srednjih preduzeća

18.05.2023. - Aktuelno

Razvojna agencija Grada Bijeljina raspisuje javni poziv  za dodjelu sredstava za podsticaj razvoja postojećih malih i srednjih preduzeća u
oblasti ženskog preduzetništva na području Grada Bijeljina za 2023. godinu

 

Razvojna agencija Grada Bijeljina  raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za podsticaj razvoja postojećih malih i srednjih preduzeća u oblasti
ženskog preduzetništva u 2023. godini, koji se odnosi na privredna društva i preduzetnice sa ciljem podrške ženskom preduzetništvu kao bitnom
segmentu razvoja na područja Grada Bijeljina.

Termini koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a koji imaju rodno značenje, izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumijevaju prirodni ženski i muški pol lica na koja se  odnosi.
U smislu ovog Javnog poziva pod ženskim preduzetništvom se podrazumijeva preduzetnik ili privredno društvo (u daljem tekstu: privredni subjekti):

➢ Privredno društvo čiji je vlasnik žena sa najmanje 51% udjela u istom i u kojem je žena odgovorno lice za poslovanje i upravljanje (direktor) upisana u agenciji za privredne registre.
➢ Pod pojmom preduzetnik podrazumijevaju se žene koje posjeduju i vode
preduzetničke radnje.

Pravo učešća imaju privredni subjekti čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena i koji prema klasifikaciji djelatnosti obavljaju djelatnosti iz oblasti; proizvodnje, usluga i ugostiteljstva na području Grada Bijeljina.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podsticanje ulaganja u razvoj privrede, planiranih u Budžetu za 2023. godinu, na poziciji 415 200 tekući grantovi.
Ukupni iznos sredstava po ovom javnom pozivu iznosi 40.000,00 KM.
Dodjela podsticajnih sredstva  izvršit će se u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima korištenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i
srednjih preduzeća i preduzetništva i na osnovu podnesene prijave koja je sastavni dio ovog javnog poziva.

Cilj dodjele bespovratnih sredstava je podrška ženskom preduzetništvu radi jačanja žena preduzetnica/privrednih društava u kojima su većinski vlasnici žene, a koje posluju na teritoriji Grada Bijeljina, unapređenje njihovog poslovanja kroz kreiranja novih radnih mjesta i investicije u opremu i unapređenje tehnologija procesa proizvodnje i pružanje usluga.

Podsticajna sredstva dodjeljuju se za sledeće namjene:

Dodjela bespovratnih sredstava podrazumijeva sufinansiranje dijela opravdanih ulaganja koja je privredni subjekt imao na realizaciji projekta za nabavku osnovnih sredstava kao; – refundacija uloženih sredstava.

Pod nabavkom podrazumijevaju se sredstva za rad koja su u funkciji izrade, pripreme i dorade finalnog proizvoda u cilju razvoja i inoviranja procesa proizvodnje u domenu obavljanja djelatnosti.

Osnovna sredstva moraju biti u skladu sa djelatnošću privrednog subjekta namijenjena za profesionalnu upotrebu i nabavljena oprema ne može biti starija od osam godina.

Osnovna sredstva koja su nabavljena mogu se odnositi na:
a) uvođenje nove ili značajno poboljšanje postijeće tehnologije; mašina,
informatičke opreme i alata
b) ulaganja u nematerijalna sredstva; ISO standardi, HACCP, CE znak i poslovni
softveri.

Podsticajem se obuhvataju aktivnosti koje su počele od 21. maja 2022. godine, kao prvog dan od zatvoranja Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj postojećih malih i srednjih preduzeća na području Grada Bijeljina za 2022. godinu, pa sve do zatvaranja ovog
javnog poziva.

Povećanje zaposlenosti – zapošljavanje adekvatne radne snage koja je neophodna za rast konkurentnosti MSP.

Prihvatljivo zapošljavanje radnika je zapošljavanje sa evidenciji Zavoda za zapošljavanje-Biro Bijeljina. Poslodavac zapošljava radnika nakon što mu se odobre sredstva odlukom o dodjeli podsticaja.

➢ Korisniku podsticaja sredstva mogu biti dodijeljena samo za jednu namjenu.
➢ Privredni subjekat na javni poziv može dostaviti samo jednu prijavu.

Troškovi koji se ne mogu finansirat po javnom pozivu
• Nabavka učinjena prije i poslije vremenskog trajanja navedenog predmetnim javnim pozivom;
• Nabavka osnovnog sredstva koja je učinjena od fizičkog lica;
• Nabavka osnovnog sredstva od privrednog subjekta čiji je vlasnik istovremeno vlasnik i podnosioca prijave;
• Porez na dodatu vrijednost i sve ostale propisima utvrđene takse i naknade;
• Troškovi koji su vezani za nabavku osnovnog sredstva kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja, obuke i dr;
• Ulaganja koja se odnose na održavanja opreme i troškovi zakupa opreme;
• Troškovi za nadogradnje poslovnog softvera i godišnja preplata;
• Ulaganja koja se odnose na održavanja poslovnog prostora (renoviranje, elektro instalacije, rasvjeta, stolarija i dr.);
• Troškovi zakupa poslovnog prostora i režije (telefon, električna energija i dr.);
• Nabavka namještaja, polica, klima uređaja, televizora, telefona, videonadzora, alarmni sistemi, ventilatori, solarni paneli i dr;
• Trgovačka roba za dalju prodaju;
• Zajmovi i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;
• Plaćanja u gotovom novcu;
• Računi/fakture uz koje nisu priloženi pripadajući dokazi o plaćanju;
• Plaćanja putem konpenzacije;
• Nabavka izvršena putem lizinga;
• Finansirenje resertifikacije sertifikata postojećeg standarda;
• Ulaganja iskazana na pojedinačnim računima vrijednosti manje od 500 KM;
• Ostali troškovi koji nisu u skladu sa namjenom projekta koji je prijavljen na javni
poziv.

Uslovi učešća:
1. Da podnese uredno popunjenu prijavu na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog
javnog poziva,
2. Da je registrovan za obavljanje djelatnosti najmanje dvije godine prije objavljivanja
javnog poziva,
3. Da u privrednom društvu žena ima najmanje 51% vlasništva i da je u istom
odgovorno lice ili da je žena preduzetnik vlasnik koja lično upravlja poslovanjem,
4. Da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,
5. Da nad njima nije pokrenut ili otvoren stečaj odnosno likvidacioni postupak,
6. Da ima najmanje tri (3) zaposlena radnika ako je privredno društvo,
7. Da ima najmanje jednog (1) zaposlenog radnika uključujući i vlasnika ako je
preduzetnik, na dan raspisivanja javnog poziva,
8. Da je djelatnost preduzetnika registrovana kao osnovno zanimanje,
9. Da je lice za koje se traži podsticaj za zapošljavanje bilo na evidenciji Zavoda za
zapošljavanje-Biro Bijeljina, prije objave javnog poziva,
10. Da je kandidovani projekat izrađen u skladu sa Pravilnikom i ovim javnim pozivom i
da je vrijednost nabavke minimalno 1.000,00 konvertibilnih maraka bez PDV-a,
11. Da redovno izmiruju obaveze prema Gradu Bijeljina,
12. Da nije primio podsticajna sredstava od Agencije u predhodnoj godini,
13. Da za iste namjene u tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz
javnih sredstava po nekom drugom programu državne i lokalne pomoći,
14. Da ispunjavaju i druge uslove utvrđene Javnim pozivom i Pravilnikom o načinu i
uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i
preduzetništva.
Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti: udruženja građana, djelatnosti iz oblasti
trgovine i igara na sreću, državni organi, organizacije i drugi korisnici budžetskih
sredstava; samostalna zanimanja profesijalne djelatnosti fizičkih lica koja su
registrovana u odgovarajućem registaru: advokati, notari, inžinjeri, arhitekti, poreski
savjetnici, stečajni upravnici, tumači, prevodioci, novinari, umjetnici, sportisti,
taksisti i druga slična zanimanja, kao i zdravstvene, zubarske, predškolske i druge
ustanove. Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti subjekti kod kojih se utvrdi zloupotreba
dodijeljenih sredstava.

 Potrebna dokumentacija
1. Propisani prijavni obrazac; sastoji se od dva priloga i popunjava se isključivo
elektronski, a preuzima se na internet stranici www.agencijamsp.com
a) Obrazac prijave za nabavku osnovnih sredstava (Prilog 1.)
b) Obrazac prijave za povećanje zaposlenosti-zapošljavanje adekvatne rade snage

Ukoliko je podnosilac ortačka radnja potrebno je da svi ortaci podnesu popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na javni poziv,

2. Ovjerena kopija Rješenja o registraciji,
3. Izvod o upisu u sudski registar koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja
prijave na javni poziv, original ili ovjerena kopija, (privredna društva)
4. Uvjerenje iz registra preduzetnika da nije u postupku odjave djelatnosti, original
ili ovjerena kopija, koja nije starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni
poziv, (izdaje Odjeljenje za privredu),
5. Akt okružnog Privrednog suda Bijeljina da nije podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog ili likvidacionog postupka, koji nije stariji od 30 dana od dana
podnošenja prijave na javni poziv, original ili ovjerena kopija, (privredna
društva)
6. Ovjerena kopija Bilansa stanja i Bilansa uspijeha za 2021. godinu i 2022. godinu, (privredna društva)
7. Poreske prijave poreza na dohodak za preduzetnike/male preduzetnike (obrasci 1007 i 1004, 1005 i 1006) za poslednja tri mjeseca ili za 2022. godinu ako se prijava
podnosi na godišnjem nivou, ovjerene pečatom i potpisom vlasnika;
8. Original ili ovjerena kopija Uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama, od Poreske uprave Republike Srpske, koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv,
9. Original ili ovjerena kopija Uvjerenja o broju zaposlenih radnika, od Poreske
uprava Republike Srpske, koja nije starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv,
10. Ovjerena kopija Uvjerenja o registraciji poreskog obveznika JIB,
11. Original ili ovjerena kopija Uvjerenja o izmirenim obavezama PDV-a, od Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koje nije starije od 60 dana od dana podnošenja
prijave na javni poziv,
12. Ako preduzetnik/privredno društvo nije u sistem PDV-a, dokaz o istom

13. Ovjerena kopija poslednjeg Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta po
djelatnosti (APIF), (privredna društva)
14. Original Uvjerenje o izmirenim obavezama prema Gradu Bijeljina, izdaje Odjeljenje za Finansije Gradske uprave Grada Bijeljina,
15. Kopija sertifikata za standard koji je podnosilac prijave uspostavio u preduzetničkoj radnji/peivrednom društv i Ovjerena kopija ugovora pružaoca usluge sertifikacije,
16. Izjave koje se daju pod punom moralnom, matreijalnom i krivičnom odgovornošću popunjavaju se isključivo elektronski i preuzimaju kao sastavni dio obrazca prijave, ovjerne pečatom i potpisom odgovornog lica:
a) Izjava br.1. da projekt sa kojim učestvuju u postupku dodjele podsticaja nije već
podržan iz budžeta Republike Srpske ili Grada Bijeljina,
b) Izjava br.2. o saglasnosti za korištenje datih podataka

17. Dokaz o realizaciji ulaganju po projektu:

– Original ili ovjerena kopija Faktura sa pripadajućim bankovnim izvodima koje se odnose na realizaciju projekta, za period od 21.5.2022. godine do zatvaranja ovog javnog poziva, 8.6.2023. godine. Prihvatljive fakture su one koje su izdate od pravnog lica na najmanji pojedinačni iznos od 500 KM bez PDV-a, i koje glase na preduzetničku radnju/privredno društvo podnosioca prijave.

Priložiti fotografije opreme/mašina koje su nabavljene.
Komisija zadržava pravo da pored navedenih naknadno zatraži i dodatne dokumente,
dokaze i pojašnjenja, relevantne pri odlučivanju o podnesenoj prijavi.

 Kriterijumi bodovanja
Komisija vrši ocjenu i bodovanje prijava koje su blagovremene, dopuštene, potpune i ispunjavaju uslove Javnog poziva i Pravilnika za jednu od namjena;
Ocjena i bodovanje prijava za nabavljena osnovna sredstva obavlja se prema sledećim
kriterijumima:
➢ Stručna ocjena projekta,
➢ Broj zaposlenih radnika,
➢ Kretanje poslovnih prihoda,
➢ Vrsta djelatnosti,
Privredni subjekt može ostvariti maksimalno 100 bodova.

Ocjena i bodovanje prijava za zapošljavanje novih radnika boduje se od 50 – 65 bodova.
➢ Maksimalan iznos podsticaja koji se može dodijeliti privrednom subjektu iznosi do 10.000 konvertibilnih maraka.

 Razmatranje prijava
Prijave na javni poziv razmatra Komisija za provođenje postupka dodjele podsticajnih  sredstava za podsticaj razvoja MSP i preduzetništva. Zadatak Komisije je da u skladu sa utvrđenim uslovima i kriterijuma razmotri i ocijeni prijave privrednih subjekata, sačini prijedlog rang-liste korisnika podsticaja.
Na osnovu kriterijuma, bodova i ispunjenosti uslova utvrđenih javnim pozivom i Pravilnikom Komisija utvrđuje Rang listu (u daljem tekstu: Lista). Vrednovanja prijavljenih privrednih subjekata sa iznosima podsticaja po pojedinačnom privrednom subjektu vrši se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava

Lista se objavljuje na internet stranici www.agencijamsp.com i oglasnoj tabli Agencije.

Privredni subjekti imaju pravo prigovora na rang-listu u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja.
Konačnu odluku o dodjeli podsticaja donosi direktor sa iznosima podsticaja po svakom privrednom subjektu. Odluka se objavljuje na internet stranici Agencije www.agencijamsp.com

Ukoliko nakon donošenja Odluke a prije potpisivanja ugovora neki od učesnika javnog poziva kome su odobrena sredstva odustane od dodijeljenih sredstava, sredstva će se dodijeliti sledećem učesniku sa Liste koji ispunjava uslove javnog poziva i Pravilnika.

 Ugovor o dodjeli sredstava
Učesnik Javnog poziva kome su odobrena podstivajna sredstva prije zaključivanja ugovora Agenciji dostavlja:

Izjavu da opremu neće otuđiti ili dati drugom privrednom subjektu u zakup ili na korištenje, najmanje 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.

Kad je podsticaj dodijeljen poslodavcu za zapošljavanje novog radnika do potpisivanja Ugovora o dodjeli podsticaja Korisnik je dužan da dostavi dokaz o zasnivanju radnog odnosa za lice koje zapošljava: Obrazac PD3100 iz Poreske uprave o prijavi radnika, Ugovor o radu na neodređeno i potvrdu iz Zavoda za zapošljavanje Filijala Bijeljina da je lice bilo na evidenciji zavoda prije objavljivanja Javnog poziva.

Svi korisnici podsticaja nakon preuzimanja Odluke o dodjeli podsticaja dužni su da dostave:

a) Potvrdu iz banke o otvorenom žiro računu koji je naveden u prijavi za dodjelu podsticaja kao i dokaz o likvidnosti u poslednjih 6 mjeseci.
b) blanko potpisanu i ovjerenu mjenicu sa potpisanom mjeničnom izjavom, kao instrument obezbjeđenja povrata podsticaja u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza i nenamjenskog utroška sredstava.
v) Izjavu o davanju saglasnosti na odobreni iznos podsticajnih sredstava.
g) Izjavu o davanju saglasnosti za objavljivanje i korištenje ličnih podataka kao rezultata javnog poziva.
(4) Ukoliko Korisnik nakon preuzimanja Odluke o dodjeli podsticaja u roku od 15 dana ne dostavi tražena dokumenta iz stava. 1., 2. i 3. ovog člana, smatrat će se da je odustao od dodijeljenog podsticaja, a ugovor neće biti potpisan.
(5) Na osnovu Odluke, Agencija će zaključiti Ugovor o dodjeli sredstava sa Korisnikom kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.
(6) Prenos sredstava vrši se nakon potpisivanja Ugovora sa Agencijom, u ukupnom iznosu, u roku od 30 dana nakon potpisivanja Ugovora Agencija će dati nalog za isplatu Odjeljenju za finansije koje vrši konačan prenos odobrenih sredstava sa  računa Trezora Grada Bijeljina u korist Korisnika na njegov žiro račun otvoren kod poslovne banke.
(7) Privredni subjekti – korisnici podsticaja dužni su da Agenciji u svakom momentu omoguće kontrolu po osnovu projekta kojim su konkurisali na javni poziv i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Podnošenje prijave
Prijava na javni poziv sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti na  adresu:

Razvojna agencija Grada Bijeljina

ulica Meše Selimović 22A,

Poštanski fah 187 Bijeljina

PREPORUČENOM poštom ili lično na gore navedenu adresu u  vremenu od 7 do 15 časova, sa naznakom: NE OTVARATI prije sastanka Komisije

„Prijava na javni poziv za dodjelu sredstava za podsticaj razvoja postojećih malih i srednjih preduzeća u oblasti ženskog preduzetništva na području Grada Bijeljina za 2023. godinu“

Na poleđini koverte obavezno navesti pun naziv i adresu podnosioca prijave.

Blagovremenom dostavom prijave putem pošte, smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana roka Javnog poziva, ovjerena pečatom prijemne pošte, sa jasno naznačenim datumom predaje, bez obzira na datum prispjeća.
Datum otvaranja: 18. maj 2023. godine – datum zatvaranja: 8. jun 2023. godine.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 8. jun 2023. godine.

 

Bijeljina.com/FOTO: Aleksandar Golić/Bijeljina.com