Izdato šest dozvola za eksploataciju šljunka na Drini

22.12.2022. - Aktuelno

Na dijelu vodotoka Drine od Zvornika do ušća u rijeku Savu tokom 2022. godine  dozvolu za vađenje materijala iz vodotoka, imalo je šest pravnih lica na pet lokaliteta, u Međašima, Balatunu, kod Pavlovića mosta, na Debeloj međi kod Zvornika i na lokaciji Šib kod Zvornika, saznali smo u Javnoj ustanovi “Vode Srpske”.

 

 

Inače, Javna ustanova ”Vode Srpske” je republička institucija koja je nadležna za integralno upravljanje vodama u Republici Srpskoj, što proizilazi i iz Zakona o vodama i drugim pripadajućim zakonskim i podzakonskim aktima, u skladu sa Strategijom integralnog upravljanja vodama Republike Srpske od 2015 – 2024. godine i planovima upravljanja vodama za oblasne riječne slivove Save i Trebišnjice.

Kada je već riječ o pravnim licima koja se bave, kako je navedeno u potpisanim ugovorima sa “Vodama Srpske”, uređenjem riječnog korita, dislokacijom i vađenjem materijala iz vodotoka, sudeći prema onome što se golim okom može vidjeti ispod Pavlovića mosta, najmanje se vodi računa o uređenju riječnog korita, a puno više o eksploataciji što više šljunka iz riječnog korita.

I, najzad, ono najvažnije, što se količina izvađenog šljunka iz drinskog korita tiče, u odgovoru koji smo dobili od Javne ustanove “Vode Srpske”, navodi se da je po osnovu ugovora za uređenje riječnog korita, dislokacije i vađenje materijala iz vodotoka rijeke Drine na potezu od Bijeljine do Zvornika, u 2021. godini izvađeno 381.863 m3 materijala, po cijeni od 1,50 do 1,52 KM po kubnom metru (zavisno od lokaliteta), dok je u 2022. godini izvađeno 313.610 m3 materijala, po cijeni od 1,50 do 1,55 KM po kubnom metro (zavisno od lokaliteta).

“Stručna lica Javne ustanove “Vode Srpske”, kao nadzorni organ po ugovoru, vrše kontrolu izvođenja radova uređenja riječnog korita, dislokacije i vađenja materijala iz vodotoka. U slučajevima kada se otkriju nelegalne aktivnosti eksploatacije materijala iz vodotoka, takvi slučajevi se prijavljuju nadležnim inspekcijskim organima Republike Srpske na dalje postupanje”, navedeno je u odgovoru koji smo dobili od Javne ustanove “Vode Srpske”.

 

Bijeljina.com/FOTO:Aleksandar Golić/Bijeljina.com