Budžetska inspekcija utvrdila nepravilnosti

17.05.2023. - Aktuelno

Budžetska inspekcija Ministarstva finansija u Vladi Republike Srpske, uvidom u dokumentaciju koja je Inspektoru data na uvid, utvrdila je da je nakon usvajanja budžeta grada Bijeljina za 2023. godinu gradonačelnik jednostranim djelovanjem donio jedanaest (11) zaključaka o realokaciji sredstava, u ukupnom iznosu od 1.329.151 KM, a suprotno odredbama člana 10. i 11. Odluke o izvršenju budžeta grada Bijeljina za 2023. godinu, čime je prekršen i član 29.,stav 4., Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.

“Napominjemo da se navedene nezakonite realokacije budžetskih sredstava odnose na period od prvog januara do 22. februara ove godine, te postojanje saznanja da su nezakonite realokacije vršene i nakon navedenog perioda, te da je samim tim iznos sredstava obuhvaćenih nezakonitim realokacijama znatno veći od 1,3 miliona KM, koliko je navedeno u zapisniku o izvršenoj kontroli budžeta – preraspodjele budžetskih sredstava grada Bijeljina broj 06.02/400-251-1/23 od 10. marta 2023. godine.

Takođe,  Budžetska inspekcija je utvrdila da se prilikom pripreme i donošenja budžeta grad nije pridržavao rokova propisanih budžetskim kalendarom, a što nije u skladu sa članom 28. stav 1., tačkama pod đ),e),ž),z) i i) Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.

Podsjećanja radi, zbog nezakonitih realokacija (preraspodjela) i nezakonitih isplata sredstava iz budžeta grada Bijeljina od strane gradonačelnika Ljubiše Petrovića, u ranijem periodu podnesena je krivična prijava Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina.

Bijeljina.com